Faculty Profiles – Chemistry

Alfredo Freites

Alfredo Freites

UC Irvine

l

CHEM 5

Chemistry

Rachel Martin

Rachel Martin

UC Irvine

l

CHEM 128

Chemistry

Shreeyukta Singh

Shreeyukta Singh

San Jose State University

l

CHEM

Chemistry